شماره حساب و کارت

بانک ملت:

شماره کارت: 5163-3163-3377-6104

شماره حساب: 4523706876

بانک رفاه:

شماره کارت: 0267-2330-6315-5894

شماره حساب: 194638819

بنام علی بختیاری