حباب لوستر: حبابها از نظر قسمت اتصال به لوستر به چند دسته تقسیم می شوند. بنابراین قبل از سفارش از هم اندازه بودن سوراخ انتهای حباب با حباب لوستر خود اطمینان حاصل نمایید.

تعدادی از مشتریان ما