شماره حساب و کارت

بانک ملت:

شماره کارت: 5163-3163-3377-6104

شماره حساب: 4523706876

بنام علی بختیاری

بانک رفاه:

شماره کارت: 0267-2330-6315-5894

شماره حساب: 14799072

بنام علی بختیاری